zrozumieć autyzm - program pomocy osobom z autyzmem z terenów wiejskich oraz ich rodzinom
Znajdź nas na Facebooku!
80–365 Gdańsk
ul. Dąbrowszczaków 28
województwo pomorskie, tel. 508 932 133
gdansk@zrozumiecautyzm.eu
województwo kujawsko-pomorskie, tel. 506 669 545
torun@zrozumiecautyzm.eu
województwo warmińsko-mazurskie, tel. 508 932 133
olsztyn@zrozumiecautyzm.eu
Kalendarium na 2017 rok
Ankiety zgłoszeniowe

Cele programu

Problem pomocy osobom dotkniętych autyzmem jest szczególnie istotny na terenach wiejskich, gdzie w więk- szości przypadków dostęp do specjalistycznych szkoleń
i pomocy leczniczo-terapeutycznej jest znacznie ograni- czony lub nie występuje wcale. Jeszcze większym prob- lemem jest właściwe diagnozowanie osób dotkniętych autyzmem i czas oczekiwania na taką diagnozę. W więk- szości przypadków osoby dotknięte autyzmem i ich opiekunowie na terenach wiejskich są pozostawieni sami z problemem.

Celem długofalowego programu pomocy osobom
z terenów wiejskich dotkniętych autyzmem i ich rodzinom jest stworzenie diagnozy potrzeb w tym zakresie, w tym zwłasz cza potrzeb leczniczo-tera- peutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odnie- sieniu do osób dotkniętych autyzmem w danym środowisku i tworzenie środków zaradczych. Bardzo istotnym elementem Programu będzie prowadzenie szkoleń i szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z problemem autyzmu na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powia- towym), kuratorów. Istotnym elementem Programu jest przybliżenie ogółowi społeczeństwa podstawowej wiedzy na temat autyzmu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działalność informacyjną w środ- kach masowego przekazu na obszarze, na którym będzie realizowany Program.

Zakres działań w ramach programu będzie obejmował:

 1. Szerzenie wiedzy o autyzmie i problemach z nim związanych
 2. Wiedza przeciętnych osób na temat autyzmu jest zniko- ma, a często również wypaczona, kształtowana przez fikcję literacką i kinową. Osoby dotknięte autyzmem przedstawia się przeważnie jako nieporadne życiowo,
  za to niezwykle uzdolnione w jakiejś dziedzinie, co rodzi przekonanie, że takie predyspozycje prezentują wszys- tkie osoby dotknięte autyzmem. Cykl publikacji, ogło- szeń, być może nawet ograniczona kampania społeczna w ramach Programu będą miały na celu przekazanie rzetelnej wiedzy o autyzmie i problemach z nim związanych.

 3. Szkolenia dla osób zawodowo stykających się
  z problemem autyzmu
 4. Szeroka i kompletna wiedza na temat autyzmu powinna być kierowana przede wszystkim do osób stykających się z problemem autyzmu na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym), kuratorów. Dzięki efektom tych szkoleń będzie budowany system pomocy rodzinie i wsparcia otoczenia społecznego osób z autyzmem. Dotyczy to w szczególności diagnozy choroby, nauki w szkole, zasiłków społecznych itp.

 5. Szkolenia i konferencje dla rodzin osób
  z autyzmem
 6. W polskim systemie ochrony zdrowia nie istnieje zin- tegrowany system opieki nad osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami. Rodzice po uzyskaniu diag- nozy, że ich dziecko jest, czy też może być dzieckiem autystycznym, zazwyczaj pozostają zostawieni sami sobie. Bardzo trudno o rzetelne źródła informacji pomocne rodzicom lub opiekunom. W większości przy- padków osoby te, po usłyszeniu diagnozy, w bardzo krótkim czasie muszą poznać świat naukowych sformu- łowań, terminów medycznych, terapeutycznych, itp. Szkolenia w ramach Programu adresowane do rodzin i opiekunów osób dotkniętych autyzmem będą służyły przede wszystkim przekazaniu pełnej wiedzy o autyzmie i postępowaniu z osobami autystycznymi, w tym zwła- szcza zasad i metod rehabilitacji oraz opieki. Elemen- tem szkoleń będzie również przekazanie informacji o możliwych formach pomocy.

 7. Działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom
 8. Jest to najistotniejszy element programu. W przewa- żającej większości przypadków osoby na terenach wiej- skich są pozbawione możliwości korzystania ze specja- listycznej opieki i rehabilitacji. Wskutek realizacji Programu będzie możliwe dotarcie do tych osób, diag- noza ich potrzeb oraz propozycja konkretnej pomocy specjalistycznej. Działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom będą obejmowały m.in:
   - Diagnozowanie osób dotkniętych autyzmem (m. innymi wywiady z rodzicami, analiza dokumentacji medycznej, obserwacje itp).
   - Indywidualne, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla osób, głównie dzieci, dotkniętych autyzmem,
   - Interwencje kryzysowe, w tym zwłaszcza profes- jonalna pomoc osobom autystycznym przejawiających trudne zachowania agresywne i autoagresywne oraz pomoc rodzinom w sytuacji losowej wymagającej za- pew nienia opieki nad ich niepełnosprawnym dzieckiem
   - Tworzenie punktów konsultacyjno – diagnostycznych, z porad których będą korzystały osoby z autyzmem, ich rodzice/opiekunowie oraz współpracujący z nimi specjaliści,
   - Konsultacje specjalistyczne (tzw. superwizje) adresowane przede wszystkim do terapeutów i rodzin/opiekunów osób dotkniętych autyzmem.

 9. Poszukiwanie rozwiązań na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych autyzmem
 10. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że pewna część osób dotkniętych autyzmem jest w stanie i może podej- mować pracę zawodową. Jest do jednocześnie dla nich jedna z możliwych form rehabilitacji. W związku z tym
  w projekcie zakłada się, że w dłuższym okresie czasu będzie możliwe tworzenie warunków do powstawania ośrodków aktywizacji zawodowej (np. przedsiębiorstwa społeczne), w których łączono by terapię z pracą zawo- dową. Doświadczenia uzyskane w wyniku tych działań posłużą do wypracowania mechanizmów umożliwia- jących wprowadzanie niektórych osób dotkniętych autyzmem otwarty rynek pracy.

 11. Tworzenie ośrodków pobytu stałego
 12. Lęk przed otoczeniem, brak postaw prospołecznych, samoagresja oraz inne podobne zachowania wymagają
  w pewnej części przypadków specjalistycznej terapii właściwie przez całe życie. Ze względu na charakter schorzenia osoby dotknięte autyzmem nie powinny i nie mogą przebywać w ogólnodostępnych ośrodkach pomocy społecznej. W rozwiązaniach zachodnio- europejskich tworzy się dla nich ośrodki stałego pobytu: Farmy Życia lub Wspólnoty Domowe, będące miejscem zamieszkania, oraz pracy, terapii i reha- bilitacji. Istnieje pilna potrzeba tworzenia takich ośrodków dla osób dotkniętych autyzmem w Polsce.

 13. Budowanie systemu wolontariatu oraz partnerstw na rzecz pomocy osobom autystycznym.
 14. W większości przypadków osoba dotknięta autyzmem wymaga indywidualnej opieki rehabilitanta, a w związku z tym jest to opieka bardzo kosztowna. Dlatego szcze- gólnie istotne jest tworzenie systemu wsparcia wolon- tarystycznego dla osób dotkniętych autyzmem. Młode, dobrze przeszkolone osoby będą znaczącym wsparciem w procesie rehabilitacji i opieki nad osobami dotknię- tymi autyzmem. Nie mniej istotne z punktu widzenia celów programu jest budowanie lokalnych partnerstw dla tworzenia systemu wsparcia. Szczególnie owocna
  w tym zakresie może być współpraca organizacji pozarządowych z danego terenu, zajmujących się pomocą społeczną i działaniami na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rozszerzenie ich działalności o pomoc osobom dotkniętym autyzmem byłoby bardzo znaczącym i wymiernym efektem realizacji programu. Równie ważne byłoby nawiązanie współpracy z powia- tami i działającymi ich strukturach powiatowymi centrami pomocy rodzinie.

patronat
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Województwo Kujawsko - Pomorskie

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

patronat medialny
Dziennik Bałtycki Radio Gdańsk Gazeta pomorska.pl TVP Bydgoszcz TVP Gdańsk TVP Olsztyn Radio Olsztyn
Przyjaciele programu
Przyjaciele Programu
Jak możesz nam pomóc?
Autyzm.
Nie jesteś sam!